Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2011
úvodník
Revidovanie trestného systému Cirkvi
prof. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Úpravy noriem De gravioribus delictis
Kongregácia pre náuku viery

Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela: historický úvod
Kongregácia pre náuku viery

komentáre
Význam publikovania nových noriem
o najťažších deliktoch
Federico Lombardi

Krátka relácia
o úpravách zavedených
v normách De gravioribus delictis
Kongregácia pre náuku viery

náučné články
Vplyv kardinála Ratzingera na revidovanie trestného kánonického systému
Mons. Juan Ignacio Arrieta

Rozdiel v právnej degradácii klerika „milosťou“ a „trestom“
prof. Ján Duda, PhD.

Teórie dôvodov trestného systému Cirkvi
prof. Ján Duda, PhD.

informácie
Zmeny v Rímskej kúrii
Dr. ICLic. Jozef Skupin
 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Krátka relácia o úpravách zavedených
v normách De gravioribus delictis

Kongregácia pre náuku viery

Nový text Noriem de gravioribus delictis tak, ako bol upravený rozhodnutím Rímskeho veľkňaza Benedikta XVI. dňa 21. mája 2010, obsahuje rôzne zmeny ako v oblasti základných noriem, tak aj procesných. Úpravy zavedené do nového záväzného textu sú nasledovné:


A/ následne potom ako Ján Pavol II. udelil Kongregácii pre náuku viery niektoré právomoci, ktoré potvrdil aj jeho nástupca Benedikt XVI. dňa 6. mája 2005, bolo do textu začlenené:

- právo súdiť otcov kardinálov, patriarchov, legátov Apoštolskej Stolice, biskupov a iné fyzické osoby, o ktorých sa píše v kán. 1405, § 3 KKP a 1061 KKVC (čl. 1, § 2), po predbežnom obdržaní poverenia od Rímskeho veľkňaza;

- predlženie lehoty premlčania zažalovať kriminálny čin na dvadsať rokov pri zachovaní práva Kongregácie pre náuku viery zrušiť akúkoľvek dobu premlčania (čl. 7);

- právomoc udeliť členom tribunálu, ako aj advokátom a prokurátorom dišpenz od povinnosti byť kňazom alebo od povinnosti mať doktorát z kánonického práva (čl. 15);

- právomoc sanovať spisy kauzy, ak nižšie tribunály porušia iba normy procesného práva pri zachovaní práva obhajoby (čl. 18);

- právomoc dišpenzovať od súdneho procesu čiže udeliť možnosť postupovať cestou mimosúdneho dekrétu; ale v tomto prípade musí Kongregácia pre náuku viery vydať rozhodnutie od prípadu k prípadu po zvážení jednotlivých okolností a môže tak urobiť alebo z vlastného popudu, alebo na základe žiadosti ordinára alebo hierarchu (na uvalenie trvalého odpykávacieho trestu je vždy potrebný mandát Kongregácie pre náuku viery) (čl. 21, § 2, bod 1);

- právomoc predložiť priamo prípad Svätému Otcovi, aby potrestal prepustením z klerického stavu alebo prepustením spolu s dišpenzom od zákona celibátu; v takomto prípade pri zachovaní práva na obhajobu a pri extrémnej závažnosti zločinu musí byť zjavne preukázané, že tento závažný delikt bol spáchaný (čl. 21, § 2, bod 2);

- právomoc rekurzu na vyšší stupeň súdu, ktorým je Riadna sesia Kongregácia pre náuku viery a to vtedy, ak bol proti administratívnemu rozhodnutiu, ktorý vyniesol nižší stupeň tej istej Kongregácie, ak ide o prípady rezervovaných deliktov (čl. 27).


B/ Do záväzného textu boli vložené tieto ďalšie úpravy:

- do textu boli pričlenené delikty proti viere čiže heréza, apostázia a schizma, ktoré ostali v kompetencii ordinára, aby rozhodol súdne alebo mimosúdne v prvej inštancii ad normam iuris pri zachovaní práva podať apeláciu alebo rekurz na Kongregáciu pre náuku viery (čl. 1, § 1 a čl. 2);

- pri deliktoch proti Eucharistii, kriminálne činy pokusu o slávenie eucharistickej obety, o ktorej sa píše v kán. 1378, § 2, bod 1 KKP, a predstierania jej slávenia, o čom sa píše v kán. 1379 KKP a 1443 KKVC, nie sú zaradené ako jeden a ten istý delikt, ale sa o nich pojednáva oddelene (čl. 3, § 1, body 2–3);

- taktiež pri deliktoch proti Eucharistii došlo k úprave vzhľadom na predchádzajúci text a to v dvoch veciach: texty alterius materiae sine altera a aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem boli zmenené na unius materiae vel utriusque a na aut extra eam čl. 3, § 2);

- pri deliktoch proti sviatosti pokánia boli zavedené nové rezervované delikventné prípady, o ktorých sa píše v kán. 1378, § 2 bod 2 KKP (pokus udeliť rozhrešenie, ak ho nemôže udeliť platne alebo počúvať sviatostnú spoveď), a v kán. 1379 KKP a 1443 KKVC (predstieranie udeľovania sviatostného rozhrešenia) )čl. 4, § 1, body 2–3);

- do Noriem boli zavedené: nepriame porušenie spovedného tajomstva (čl. 4, § 1, bod 5) a zlomyseľné nahrávanie a šírenie sviatostnej spovede (podľa dekrétu Kongregácie pre náuku viery z 23. októbra 1988) (čl. 4, § 2);

- taktiež sa do Noriem dostal pokus o sviatostnú vysviacku ženy tak, ako je to uvedené v dekréte Kongregácie pre náuku viery z 19. decembra 2007 (čl. 5);

- pri deliktoch proti mravom bola dospelá osoba, ktorá habituálne nedokonale užíva rozum, postavená právne na úroveň maloletej osoby a to všetko jednoduchým obmedzením počtu slov (čl. 6, § 1, bod 1);

- boli doplnené o novú trestnoprávnu situáciu, ktorá spočíva v nadobúdaní alebo šírení a clerico turbe patrata akýmkoľvek spôsobom a akýmkoľvek prostriedkom pornografické obrázky maloletých osôb, ktoré majú menej ako štrnásť rokov (čl. 6, § 1, bod 2);

- žiada sa objasniť, že úkony predbežného vyšetrovania môže, ale nemusí vykonávať Kongregácia pre náuku viery (čl. 17);

- do Noriem bola zavedená možnosť zaviesť potrebné opatrenia, o ktorých sa píše v kán. 1722 KKP a kán. 1473 KKVC a to aj počas fázy predbežného vyšetrovania (čl. 19).


Pôvodný text sa nachádza na internetovej stránke www.vatican.va


Z talianskeho jazyka preložil:
prof. Ján Duda, PhD.

Preklad revidovali:
Doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD.
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.
Hore