Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
2/2004
úvodník
Prirodzené právo
a súčasná anglosaská filozofia práva
Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

dokumenty
Vyhlásenie o tajnej cirkvi v Českej republike
Kongregácia pre náuku viery

náučné články
Ľudský, odborný
a ekleziálny profil cirkevného sudcu
Kardinál Mario F. Pompedda

Blahorečenie
a svätorečenie
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Konferencia biskupov
vo vzťahu Cirkvi
s moderným štátom
Kardinál Péter Erdö

Návrh Trestného zákona Slovenskej republiky
Barbora Gurčíková

informácie
Nový prefekt
Apoštolskej signatúry
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Zaujímavosti
z kardinálskeho kolégia
Dr. Jozef Skupin

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Prirodzené právo a súčasná anglosaská filozofia práva

Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

Kniha

V súčasnosti došlo k skutočnej intelektuálnej rehabilitácii prirodzeno-právneho myslenia. Jedným z jej dôvodov boli politické, právne a morálne problémy späté s právnym pozitivizmom (neuspokojená potreba náležitého ospravedlnenia zločinnosti vykonanej na základe zlej, avšak platnej legislatívy). Ďalším z dôvodov bolo spochybnenie pravdivosti tých filozofických koncepcií, ktoré bránili, aby prirodzené právo bolo považované za serióznu intelektuálnu pozíciu.

Keďže právni pozitivisti už istý čas nemohli popierať objavovanie sa závažných metateoretických problémov ich vlastného prístupu, obnova záujmu o prirodzené právo sa udiala do istej miery v rámci samotnej tradície právneho pozitivizmu (H. L. A. Hart). To iniciovalo konverzácie rozmanitých autorov, ktorí sformulovali niekoľko koncepcií povahy práva a medzi nimi aj napríklad tzv. „procedurálnu teóriu prirodzeného práva“ (L. Fuller). Svetlo sveta uzrelo niekoľko verzií tomistického prirodzeného práva, ktoré však spočívali na navzájom nezlučiteľných predpokladoch (J. Finnis, H. Veatch a iní). Na poli metaetiky obrovský podiel pri obhajobe prirodzeného práva zohrali niektorí katolícki filozofi, ktorí v konverzácii s dominantnými prúdmi anglosaskej morálnej filozofie dokázali poukázať na ťažkosti vyplývajúce z jej antinaturalistických predpokladov a tak výrazne spochybniť a oslabiť túto jej tendenciu (E. Anscombová, R. McInerny).

Rehabilitácia teórie prirodzeného práva, a zvlášť tomistického, zneistila pozitivistický „konsenzus“ o oddelení práva a morálky, a súčasne do hry vniesla aj argument v prospech primárnej úlohy metafyziky pre náležité rozpracovanie morálnej a právnej teórie. Návrat metafyziky ako podmienky adekvátnej analýzy a zdôvodnenia práva a jeho väzby na morálku mnohých skutočne prekvapil a sám osebe znamená zásadný posun v smerovaní anglosaskej filozofickej tradície. Vyššie opísané momenty nesmierne kvalitným spôsobom prezentuje a prehľadne sumarizuje kniha z pera amerického tomistu Anthoniho J. Lissku Aquinas’s Theory of Natural Law. An Analytic Reconstruction. Kniha opisuje dôvody odmietnutia ako aj návratu prirodzeného práva, zvlášť tomášovského, do filozofickej a právnej diskusie anglosaskej intelektuálnej tradície. Svojim záberom výrazne prekračuje číre prerozprávanie tohto príbehu a je brilantnou analytickou rekonštrukciou a obhajobou oprávnenosti základných elementov a predpokladov Tomášovho chápania práva, jeho druhov, vzťahu k morálke či metafyzickej analýze ľudskej bytosti, všetko v kontexte súčasných diskusií pre prirodzené právo zásadných metafyzických otázok.

Hore