Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2004
úvodník
Nový rozmer
filozofie práva
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Príhovor členom Apoštolského súdu
Rota Romana
Ján Pavol II.

náučné články
Manželstvo požíva priazeň práva
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Spovedné tajomstvo
a spovedná tajnosť
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.

Formálne odpadnutie
od Katolíckej cirkvi
ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Diecézna synoda
ICDr. Juraj Kamas, PhD.

Kňazská svätosť
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

informácie
Nový inštitút
kánonického práva
v Benátkach
Mgr. Dušan Pardel

Nový sekretár Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry
Dr. Jozef Skupin

Právnické kolokvium
v Košiciach
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Nový rozmer filozofie práva

prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Kniha

Cirkev nástojčivo volá po dialógu so svetom. Svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike Fides et ratio volá po opätovnej jednote poznania z viery a z rozumu v prospech dobra človeka a ľudstva, keď povedal: „Nech sa nezdá nevhodnou moja rozhodná a dôrazná výzva, aby viera a filozofia nadobudli znovu hlbokú jednotu...“ (Fides et ratio, 48). Nie menej dôrazne to pripomína aj súčasný prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski, ktorý využíva priam každú príležitosť, aby vyzýval k tomuto dialógu. Tento jeho zásadný postoj vyjadruje aj jeho článok publikovaný pod názvom Univerzita a Cirkev 8. 9. 2001 v l´Osservatore romano pri príležitosti prvého výročia jubilea univerzít, kde napísal: „Oprieť sa a vychádzať z jubilea znamená predovšetkým definitívne odmietnuť konflikt medzi vierou a rozumom ako zdanlivý a intelektuálne ničím nepodložený... Viera a rozum môžu, ba musia kráčať spolu, aby človek mohol rásť v pravde a dejinách... Tento nový scenár klope aj na dvere cirkevných spoločenstiev...“ (Z. Grocholewski, Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia, Ružomberok - Spišské Podhradie, s. 60). To isté, hoci inými slovami, vyjadril kardinál Grocholewski rok predtým 23. 3. 2000 na Teologickej fakulte v Splite v Chorvátsku, keď povedal: „Teologickej fakulte prináleží osobitná úloha: viesť dialóg s inými vedeckými fakultami a odbormi tak, aby sa aj oni zahľadeli do Krista, ktorý dá zmysel ich životu a práci“ (Univerzita a Cirkev..., s. 140).

V rámci tohto dialógu má svoje pevné miesto kánonická veda ako jedna zo základných teologických disciplín (porov. kán. 253, § 2 CIC). Ak bezprostredne po Druhom vatikánskom koncile došlo k úpadku kánonickej vedy, v súčasnosti táto teologická disciplína prežíva novú renesanciu. V roku 2002 došlo k reforme štúdia na fakultách kánonického práva dekrétom Kongregácie pre katolícku výchovu, vznikli nové vedecké a pedagogické centrá kánonickej vedy (napr. v Budapešti, v Benátkach a inde).

Považujem túto jasnú tendenciu za veľkú výhodu: Cirkev nielenže vie čo chce (salus animarum), ale s istotou načrtáva aj spôsob, ako to chce robiť: dialógom s týmto svetom, s touto sekularistickou spoločnosťou postavenou na moci peňazí a egoizmu a poznačenou extravagantným správaním sa človeka. Už z toho vidieť, že dialóg nebude a ani nemôže byť ľahký a jednoduchý. Ale je potrebný, žiaduci, lebo ide o dobro človeka i spoločnosti, ide o spásu. Tento dialóg však potrebuje ľudí veľkej viery, ale zároveň ľudí vysokej erudície, ľudí dobra a komunikácie, ľudí pravdy spôsobilých obhajovať ju primeranou argumentáciou, ľudí, ktorí stoja pevne na pôde Cirkvi, ale zároveň poznajú problémy sveta a dokážu o nich hovoriť bez problémov, inšpirujúc sa Božím slovom a náukou Cirkvi.

Hore