Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2003
úvodník
Opus iustitiae pax
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Dekrét, ktorým sa upravuje poriadok štúdia na fakultách
kánonického práva
Kongregácia pre katolícku výchovu

náučné články
Omšové víno
v predpisoch
kánonického práva
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Liturgické víno v tradícii Nekatolíckych
východných cirkví
LittLic. Jozef Píra

Štúdium kánonického práva v stredoveku
Kardinál Peter Erdö

Spovedná fakulta
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Biskupský vikár
ICDr. Miloš Pekarčík

Promótor spravodlivosti
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.

rozhovor
Ján Duda

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Promótor spravodlivosti

ThDr. Alojz Frankovský, PhD.

Úloha promótora spravodlivosti


Úloha ochrany verejného dobra Cirkvi sa zveruje úradu promótora spravodlivosti a obhajcu zväzku. Ak úlohou obhajcu zväzku je brániť platnosť sviatostnej vysviacky a platnosti manželského zväzku, úloha promótora spravodlivosti je omnoho širšia: jeho úlohou je chrániť spravodlivosť vyjadrenú v cirkevných zákonoch, čo v konečnom dôsledku slúži v prospech verejného dobra Cirkvi. To znamená, že promótor spravodlivosti dohliada nad zachovávaním dodržiavania zákonov v Cirkvi; jednoducho zo svojho úradu reprezentuje spravodlivosť a zákon, je jeho strážcom a ochrancom. Z tohto dôvodu diecézny biskup je povinný zo zákona vymenovať vo svojej diecéze promótora spravodlivosti (kán. 1435).

Na druhej strane, konkrétna činnosť promótora spravodlivosti je v Cirkvi určená zákonom a direktívami ordinára, ktorému podlieha. Táto skutočnosť na jednej strane znamená, že je vo svojej činnosti obmedzený, ale na druhej strane tento cirkevný úrad je v súlade a nie proti princípu hierarchického usporiadania Cirkvi. V Cirkvi nejestvuje delenie moci, ale diecézny biskup je nositeľom zákonodárnej, výkonnej i súdnej moci vo svojej diecéze. Preto aj promótor spravodlivosti, hoci v istom zmysle reprezentuje zákon, nemôže byť vo svojej činnosti nezávislý od postojov a direktív diecézneho biskupa.


Jednotlivé prípady


V rámci cirkevného súdnictva promótor spravodlivosti vstupuje do procesu v nasledovných prípadoch:


Trestný proces

Ide o proces, v ktorom súdny orgán Cirkvi dokazuje spáchanie deliktu, čiže porušenie trestného zákona ex dolo alebo ex culpa. V penálnom procese je účasť promótora spravodlivosti povinná ex iure. Jemu prináleží podať na súd žalobu a fungovať v procese ako žalobca (kán. 1721 § 1), hoci aj v tejto činnosti a jednotlivých krokoch je závislý od pokynov diecézneho biskupa (kán. 1724; porov. F. Roberti, De processibus, vol. I, s. 304).


Procesy manželskej nulity

V procesoch manželskej nulity zasahuje promótor spravodlivosti iba vtedy, ak je už verejne známe, že určité manželstvo je neplatné a stránky (manželia), ktorých sa to týka, nekonajú. V takomto prípade promótor spravodlivosti dá iba podnet (žalobu), aby súd mohol konať (kán. 1501).


Procesy manželskej separácie

V súčasnosti sa manželská separácia v mnohých diecézach rieši administratívnou cestou. To znamená, že o existencii kánonického dôvodu pre separáciu manželov rozhodne kompetentná cirkevná autorita, ktorá je nositeľom administratívnej moci. Avšak, ak sa kánonický dôvod pre separáciu určuje súdnou cestou, teda orgánom súdnej moci, v takomto prípade sa vždy vyžaduje účasť promótora spravodlivosti v týchto procesoch (kán. 1696).


Sporové procesy

Sporovými sú také procesy, v ktorých obe stránky sú rovnocenné (na rozdiel od administratívneho procesu, v ktorom ide o spor podriadeného s nadriadeným). Pri iných sporových procesoch (okrem manželskej nulity) sa promótor spravodlivosti zúčastňuje iba vtedy, ak sudca alebo kompetentný ordinár to uzná za nutné vzhľadom na verejné dobro Cirkvi alebo jeho účasť vyplýva priamo z povahy veci alebo z nariadenia zákona. Keďže ide o dosť všeobecné formulácie, ktoré kódex bližšie neurčuje, účasť promótora spravodlivosti v sporovom procese závisí zásadne od rozhodnutia kompetentného ordinára alebo od zainteresovaného sudcu (porov. kán. 1431).


Hore