Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2003
úvodník
Opus iustitiae pax
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Dekrét, ktorým sa upravuje poriadok štúdia na fakultách
kánonického práva
Kongregácia pre katolícku výchovu

náučné články
Omšové víno
v predpisoch
kánonického práva
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Liturgické víno v tradícii Nekatolíckych
východných cirkví
LittLic. Jozef Píra

Štúdium kánonického práva v stredoveku
Kardinál Peter Erdö

Spovedná fakulta
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Biskupský vikár
ICDr. Miloš Pekarčík

Promótor spravodlivosti
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.

rozhovor
Ján Duda

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Liturgické víno v tradícii Nekatolíckych východných cirkví

LittLic. Jozef Píra

ortodoxia

V náväznosti na článok vsdp. súdneho vikára Spišského tribunálu Jána Dudu, by som chcel podčiarknuť, že prakticky vo všetkých východných katolíckych cirkvách sui iuris, sú rovnaké predpisy ohľadom používania vína pri liturgii. Kánon 924 § 3 CIC čo do podstaty predpisuje to isté, čo kánon 706 CCEO: „Sväté dary v Božskej liturgii, ktoré sa prinášajú, sú opravdivý pšeničný chlieb, čerstvo tak pripravený, aby nebolo nijaké nebezpečenstvo jeho skazenia a prirodzené neskazené víno z plodu viniča.“ Vidieť, že v celej Katolíckej cirkvi, či vo východnej alebo v západnej tradícii, je rovnaký predpis o používaní vína pri liturgii.

Aj keď nie som odborníkom v oblasti kánonického práva, a už vôbec nie odborníkom - someliérom, citujúc právne normy CIC alebo CCEO, chcel by som predsa len vyššie spomínanými citovanými predpismi poukázať na základ, o ktorý sa opiera moje poznanie v tejto oblasti, čo v mojom krátkom príspevku ponúkam do diskusie predovšetkým odborníkom, či kánonistom, či someliérom, či historikom, aby, nakoľko chcú a môžu, spresnili tieto moje, najmä z osobných rozhovorov, získané skôr zaujímavosti ako poznatky.

Preto teda uvediem niekoľko zaujímavostí, ktoré som zozbieral a ktoré sa týkajú viac Nekatolíckych východných cirkví:

Prvou základnou poznámkou je, že v ich tradícii užívania liturgického vína nie je podstatný rozdiel v súvislosti s užívaním liturgického vína v Katolíckej cirkvi. Existujú však tradíciou vytvorené niektoré ich špecifiká, ktoré sa skôr týkajú dovolenosti ako platnosti užívania liturgického vína. Mnohé synody Nekatolíckych východných cirkví vo svojich predpisoch vlastne len opakovaním zdôrazňujú používanie čistého, prirodzeného vína z plodu viniča, spracovaného klasickou, tradičnou, jednoduchou, totiž prirodzenou metódou. Pravdepodobne prvým presnejším a ucelenejším predpisom, ktorý skôr zdôrazňuje, ako niečo nové zavádza, čo by bolo odlišné od vyššie spomínanej metódy spracovania vína a ktorú nazýva tradičnou metódou Otcov, je predpis IV. kyjevskej synody (okolo roku 1400?), ktorá potvrdzuje používanie čistého, neskazeného pravého vína v Božskej liturgii. Pravdepodobne neskôr tento predpis pojali a praktizovali a praktizujú dodnes aj iné Nekatolícke východné cirkvi:

- prvým špecifikom je, že sa najprv pravdepodobne začalo používať víno vyššie uvedenej kvality, avšak červenej farby, ktoré priamo symbolizovalo Kristovu krv. Neskôr, samozrejme, sa začalo používať aj víno bielej farby;

- z niektorých prameňov sa dozvedáme, že dodnes víno najmä červenej farby sa používa v Monofyzitskej egyptskej cirkvi;

- tak napríklad tiež v nekatolíckej Antiochijskej cirkvi je stará tradícia požehnania viniča, z ktorého sa neskôr pripraví liturgické víno;

- v nekatolíckej Sýrskej cirkvi je oddávna starou tradíciou, že pri kvasení liturgického vína dozerá na to poverený zástupca cirkevného spoločenstva;

- podobne pri plnení fliaš liturgického vína v nekatolíckej Chaldejskej cirkvi je na to niekto poverený;

- v nekatolíckej Arménskej cirkvi nepochybne k jednej z najkrajších tradícií patrí zvyk požehnávať víno ešte pred jeho liturgickým užívaním;

Je veľmi veľkou zaujímavosťou, že v Latinskom ríte sa zachoval zvyk požehnávať víno na sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, ktorý podľa tradície pôsobil a zomrel v Efeze, t. j. na Východe. Aj starý rituál, ktorý sa používal na Slovensku a Podkarpatí obsahuje dokonca dve formy požehnania vína na sviatok sv. Jána, ktorý podľa tradície požil otrávený nápoj, ktorý mu však nič zlého nespôsobil, lebo ho predtým požehnal. Aj my môžeme použiť formulár požehnania vína zo sviatku sv. Jána apoštola a evanjelistu, avšak v upravenej a schválenej forme.


Hore