Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2002
úvodník
Princíp legality v Cirkvi
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Dôležitosť kňazskej služby pre Cirkev
Ján Pavol II.

"Ženatí" kňazi
a slávenie Eucharistie
Pápežská rada pre výklad legislatívnych textov

náučné články
Normy "de delictis gravioribus" rezervované Kongregácii pre náuku viery
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Problémy s morálnou istotou v procese manželskej nulity
Kardinál Peter Erdö

Slováci pri revízii Kódexu
ICDr. Róbert Brtko, CSc.

Licencia, delegácia, fakulta
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Communicatio in sacris
ICLic. František Čitbaj

Inštitút utriusque iuris Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme
ICLic. Miloš Pekarčík

rozhovor
Stanislav Zvolenský

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Slováci pri revízii Kódexu

ICDr. Róbert Brtko, CSc.

Dňa 25. januára 2003 uplynie 20 rokov od promulgácie Kódexu kánonického práva Latinskej cirkvi. Na prácach revízie sa podieľali aj dvaja Slováci. Pápežský prelát Daniel Faltin pracoval v troch skupinách: De lege fundamentali Ecclesiae, De locis et temporibus sacris a De iure patrimoniali Ecclesiae. Za člena ho vymenoval pápež Pavol VI. v roku 1964. Mons. Ján Pásztor pracoval v skupine De ire patrimoniali Ecclesiae. Za člena komisie ho vymenoval pápež Pavol VI. v roku 1967.

Mons. Daniel Faltin sa narodil 27. apríla 1927 v Kurimanoch pri Levoči. Po maturite vstúpil k minoritom a filozofické štúdiá absolvoval v Brne. V roku 1950 ušiel za slobodou cez rieku Moravu. V roku 1951 bol vysvätený v Ríme za kňaza. Po ukončení doktorandského štúdia získal v roku 1955 doktorát z posvätnej teológie na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru, v roku 1959 doktorát obojeho práva na Pápežskej lateránskej univerzite, v roku 1960 doktorát východného práva na Orientálnom inštitúte v Ríme a v roku 1964 získal diplom advokáta Apoštolského tribunálu Rota Romana. Od roku 1986 pracuje ako sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana.

Mons. Ján Pásztor sa narodil 21. januára 1912 v Prievidzi. Teologické štúdiá ukončil v Prahe a v roku 1934 bol vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. O tri roky neskôr v Prahe získal doktorát posvätnej teológie. V roku 1942 na Právnickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave získal doktorát z práva. Po nástupe komunistickej moci na Slovensku bol aj väznený. V roku 1953 už pôsobil v pastorácii a v rokoch 1955 až 1961 bol kancelárom Diecéznej kúrie v Nitre. Od roku 1963 bol generálnym vikárom nitrianskeho biskupa E. Nécseya, po jeho smrti kapitulným vikárom a od roku 1973 nitrianskym biskupom. Zomrel 8. novembra 1988 v Nitre.


Hore