Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2002
úvodník
Princíp legality v Cirkvi
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Dôležitosť kňazskej služby pre Cirkev
Ján Pavol II.

"Ženatí" kňazi
a slávenie Eucharistie
Pápežská rada pre výklad legislatívnych textov

náučné články
Normy "de delictis gravioribus" rezervované Kongregácii pre náuku viery
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Problémy s morálnou istotou v procese manželskej nulity
Kardinál Peter Erdö

Slováci pri revízii Kódexu
ICDr. Róbert Brtko, CSc.

Licencia, delegácia, fakulta
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Communicatio in sacris
ICLic. František Čitbaj

Inštitút utriusque iuris Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme
ICLic. Miloš Pekarčík

rozhovor
Stanislav Zvolenský

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Normy "de delictis gravioribus"
rezervované Kongregácii pre náuku viery

doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Svätý Otec Ján Pavol II. opäť sprísnil niektoré predpisy trestného kánonického práva. 30. apríla 2001 vydal Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (porov. AAS 93 (2002), s. 737-739), ktorým promulgoval Normae de gravioribus delictis rezervované Kongregácii pre náuku viery.

Následne Kongregácia pre náuku viery 18. mája 2001 vydala dokument pod názvom Epistula a Congregazione pro Doctrina fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque ordinarios et Hierarchas interesse habentes: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina fidei reservatis, v: AAS 93 (2002), s. 785-788, ktorú podpísal prefekt Kongregácie kardinál Jozef Ratzinger a sekretár emeritný titulárny arcibiskup vercelský Tarsicio Bertone. Pápež Ján Pavol II. tento list schválil „in forma specifica“, čiže ho prijal za svoj dokument.


Špecifická úloha Kongregácie pre náuku viery

Kongregácia pre náuku viery pracuje v určitých presne určených prípadoch ako opravdivý súdny tribunál: súdi delikty proti viere a mravom a po ich preukázaní vynáša kánonické tresty (tresty ferendae sententiae) alebo v prípade vopred vynesených rozsudkov (tresty latae sententiae) ich zverejňuje (porov. Pastor bonus, čl. 52, v: AAS 80 (1988), s. 874).


Matéria

Matéria rezervovaných deliktov sa dotýka predovšetkým ochrany vysluhovania sviatostí, až na posledný z uvedených deliktov.

Najprv ide o štyri delikty proti Eucharistii: 1) kto Eucharistiu zahodí, odnesie alebo uchováva so svätokrádežným cieľom (kán. 1367 CIC a kán. 1442 CCEO); 2) kto sa pokúsi o simuláciu slávenia sv. omše (kán. 1378 § 2, 1 CIC; kán. 1443 CCEO); 3) kto poruší zákaz a dopustí sa koncelebrovanej sv. omše s cirkevnými služobníkmi, ktorí nemajú apoštolskú postupnosť, alebo dokonca neuznávajú sviatostnosť kňazskej ordinácie (porov. kán. 908 a kán. 1365 CIC a kán. 702 a kán. 1440 CCEO); 4) konsekrácia len jednej z eucharistických spôsobov v rámci sv. omše a obidvoch spôsobov mimo slávenia sv. omše (kán. 927 CIC).

Nasledujú tri delikty spáchané proti sviatosti zmierenia: 1) rozhrešenie komplica od hriechu proti šiestemu Božiemu prikázaniu (kán. 1378, § 1 CIC a kán. 1457 CCEO); 2) ak spovedník navádza za okolnosti sviatosti zmierenia na hriech proti šiestemu Božiemu prikázaniu (porov. kán. 1387 CIC a kán. 1458 CCEO); 3) priame prezradenie spovedného tajomstva (kán. 1388 CIC a kán. 1456 CCEO).

Napokon je tu jeden delikt proti dobrým mravom: ak sa klerik dopustí hriechu proti šiestemu Božiemu prikázaniu s osobou mladšou než 18 rokov (porov. kán. 1395 § 2 CIC).


Rozsah platnosti

Vyššie spomínané delikty sú rezervované Kongregácii pre náuku viery nielen vtedy, ak ich spáchajú členovia latinskej Cirkvi, ale v plnej miere sú záväzné aj na členov východných katolíckych cirkví. Výslovne to spomína Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela Jána Pavla II. z 30 apríla 2001.


Trestná procedúra

Ak sa ordinár dopočuje, že pravdepodobne došlo k spáchaniu niektorého zo spomínaných deliktov, je povinný záležitosť preskúmať v rámci predbežného trestného skúmania (kán. 1717 CIC). Záležitosť má preskúmať ordinár osobne alebo prostredníctvom inej osoby, ktorej úlohou je diskrétne zozbierať primeraný dôkazný materiál.

Ihneď potom má informovať Kongregáciu pre náuku viery, ktorej poskytne kópiu zozbieraných dôkazných materiálov. Kongregácia môže zaujať dvojaký postoj: 1) začne proces proti delikventovi priamo na Kongregácii; 2) rozhodne, aby proces začal ordinár na miestnej úrovni a delikvent bude súdený miestnym súdnym tribunálom riadne podľa zákonov o penálnom procese.

Avšak apelačným tribunálom v takomto procese je vždy Kongregácia pre náuku viery a to ako tribunál druhej inštancie (v prípade, ak proces prebiehal na miestnej úrovni) alebo ako druhý turnus na Kongregácii (ak v prvej inštancii trestný proces prebiehal na Kongregácii).

Cieľom trestnej procedúry je oslobodiť podozrivého (ak sa dokáže, že delikt nebol spáchaný), alebo dokázať spáchanie deliktu a následne delikventa potrestať.


Premlčanie

Premlčanie je právnym inštitútom, na základe ktorého uplynutím zákonom stanovenej časovej lehoty zaniká právo vymáhať trestné skúmanie (premlčanie trestného činu) alebo aplikácie trestu (premlčanie potrestania). Spomínaná Epistula Kongregácie pre náuku viery z 18. mája 2001 spomína iba premlčanie trestného činu a to časovou lehotou 10 rokov. To znamená, že po uplynutí 10 rokov nie je možné začať proti podozrivému delikventovi penálny proces. Určitú výnimku tvorí delikt klerika z hriechu proti šiestemu prikázaniu s osobou mladšou než 18 rokov. V tomto prípade premlčanie sa začína počítať odo dňa, kedy maloletá osoba dovŕši 18. rok veku.


Bibliografia:
JOANNES PAULUS PP. II: Litt. Ap. Motu proprio datae Sacramentorum tutela quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pri Doctrina Fidei reservatis promulgantur, in: AAS 93 (2002) 377-379.
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI: Epistula a Congregatione pro doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, in: AAS 93 (2002) 785-788.
V. DE PAOLIS: Norme de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, in: Periodica 91 (2002) 273-312.

Hore