Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2002
úvodník
Princíp legality v Cirkvi
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Dôležitosť kňazskej služby pre Cirkev
Ján Pavol II.

"Ženatí" kňazi
a slávenie Eucharistie
Pápežská rada pre výklad legislatívnych textov

náučné články
Normy "de delictis gravioribus" rezervované Kongregácii pre náuku viery
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Problémy s morálnou istotou v procese manželskej nulity
Kardinál Peter Erdö

Slováci pri revízii Kódexu
ICDr. Róbert Brtko, CSc.

Licencia, delegácia, fakulta
doc. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Communicatio in sacris
ICLic. František Čitbaj

Inštitút utriusque iuris Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme
ICLic. Miloš Pekarčík

rozhovor
Stanislav Zvolenský

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

inštitút utriusque iuris pápežskej lateránskej univerzity v ríme

ICLic. Miloš Pekarčík

Pápežská Lateránska univerzita v Ríme vznikla v roku 1959 rozhodnutím pápeža Jána XXIII., ktorý povýšil Lateránske ateneum na Pápežskú univerzitu (Ateneum založil pápež Klement XIV. v roku 1773 pri Rímskom kolégiu pre klerikov Ríma pri Rímskom kňazskom seminári). Pri založení malo ateneum iba dve fakulty: filozofickú a teologickú.

Inštitút Utriusque iuris pri tomto ateneu založil pápež Pius IX. v roku 1853 v budove sv. Apolinára, kde sa dodnes nachádza (je to pri Lateránskej bazilike). Inštitút má dve fakulty: Fakultu kánonického práva a Fakultu civilného práva. Ide svojím spôsobom o ojedinelé štúdium na celom svete, lebo predmety z kánonického a civilného práva sa značne prelínajú a vytvárajú u študentov dobrý základ pre právnu kultúru tak z oblasti rímskeho, kánonického, ako aj civilného práva. Inštitút poskytuje tieto akademické stupne: licenciát (v školskom systéme na Slovensku by sme mohli licenciát prirovnať k malému doktorátu) a doktorát (tento doktorát by sme na Slovensku mohli prirovnať k veľkému doktorátu) z civilného práva na Fakulte civilného práva, ktoré uznáva aj Talianska republika; licenciát a doktorát z kánonického práva na Fakulte kánonického práva a licenciát a doktorát „utriusque iuris“, ktorý sa dosiahne prednáškami, skúškami a písomnými prácami na oboch fakultách kombinovaným spôsobom v súlade so študijným poriadkom Inštitútu „Utriusque iuris“.


Hore