Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
2/2011
úvodník
Liturgické a disciplinárne zákony
Mons. prof. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Kňazská rada
Kongregácia pre klerikov

náučné články
Vylúčenie dobra vernosti
Mons. prof. Ján Duda, PhD.

O spomínaní mena biskupa v eucharistickej modlitbe
Dr. JCLic. Jozef Skupin

Úkon beatifikácie a kanonizácie z liturgického hľadiska
PaedDr. Anna Dudová, PhD.

Povinnosť účasti na sv. omši, ak nasleduje po nedeli prikázaný sviatok
Mons. Prof. Ján Duda, PhD.

informácie
Nové tváre v Rímskej kúrii
Dr. JCLic. Jozef Skupin
 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Liturgické a disciplinárne zákony

Mons. prof. Ján Duda, PhD.

Kostol

Keďže štvrtá kniha Kódexu kánonického práva je venovaná úlohe Cirkvi posväcovať (lat. de Ecclesiae munere sanctificandi), do určitej miery sa kánonické právo musí zaoberať aj liturgiou a ďalšími úkonmi posväcovania veriacich, aj keď sa v kán. 2 zdôrazňuje, že zákony tohto Kódexu principiálne nechcú zasahovať do oblasti liturgie.

Ak by sa však mala riešiť otázka, ktoré sú liturgické a ktoré disciplinárne zákony, asi najjednoduchším kritériom rozlíšenia by bolo kritérium Kódexu kánonického práva. To znamená, že tie zákony kánonického práva, aj keď sa dotýkajú priamo alebo nepriamo liturgie, ak sa nachádzajú v Kódexe kánonického práva, sú disciplinárnymi zákonmi a zase tie, ktoré sa týkajú liturgie a nachádzajú sa v liturgických knihách alebo liturgických smerniciach, sú liturgickými zákonmi a predpismi. Aj keď toto rozčlenenie nemusí byť pre každého ideálne, asi pre naše potreby, resp. potreby tohto časopisu a obsahu tohto čísla to postačuje.

Ostáva už len dodať, že ak v niektorých prípadoch nájdeme rozpor medzi disciplinárnym predpisom na jednej strane a liturgickým predpisom na druhej strane, podľa kán. 2 Kódexu kánonického práva platí to, čo je stanovené v disciplinárnej norme kánonického práva, a nie čo je ustanovené v liturgickom predpise. Ide o princíp supremácie disciplinárnych predpisov kánonického práva nad liturgickými.

Hore